Оновлено
2022-06-04
14:03

Науково-дослідна робота

Розвиток наукових досліджень у царині політичної науки та науки державного управління є важливим пріоритетом діяльності кафедри. Науковці кафедри активно здійснюють різнопланові наукові дослідження за новою комплексною темою «Політичні процеси та публічне управління в умовах сучасних викликів і загроз».  Це вже п’ята тема, яка виконується кафедрою.

За понад двадцять років праці, кафедра визначила кілька основних напрямків наукових досліджень. Перш за все, це теоретико-методологічні й прикладні розвідки, які стосуються питань європейської та євроатлантичної інтеграції, в рамках яких розглядаються також відповідні процеси й на пострадянському просторі, а найважливіше  - участь у них України. Наступним вагомим за своїм значенням напрямком досліджень кафедри є теоретичне та емпіричне вивчення процесів посткомуністичних трансформацій, які відбуваються в країнах Центральної та Східної Європи, насамперед, в Україні. Нарешті, перспективним напрямком досліджень науковців кафедри, що динамічно розвивається в останній час, стало вивчення різних аспектів політичної регіоналістики. В цьому контексті особливою актуальністю відрізняються теми, які стосуються етнополітичних аспектів політичного розвитку, оскільки, зазвичай, політичні процеси мають виразні етнополітичні та регіональні виміри. В усіх зазначених напрямках досліджень науковці кафедри приділяють значну увагу вивченню актуальних проблем державного управління та місцевого самоврядування. 

На кафедрі політології та державного управління доволі успішно, як за кількісними, так і якісними параметрами, розвивається чернівецька політологічна школа. Її науковими лідерами, поруч з ініціативною роллю завідувача кафедри професора Круглашова А.М., є професори Бурдяк В.І., Ротар Н. Ю. та Юрійчук Є.П. Представники цієї школи поглиблено вивчають процеси політичних трансформацій в Україні та у державах Центральної та Східної Європи, впливи на них європейської та регіональної інтеграції, віддають належне аналізу інших питань політичної науки та науки державного управління. В цих наукових пошуках кафедра, з моменту свого створення, тісно співпрацює з Буковинським політологічним центром, який активно інтегрує зусилля дослідників соціально-політичних наук у нашому регіоні, маючи розгалужені національні та міжнародні зв’язки, НДІ європейської інтеграції та регіональних досліджень Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, з іншими науковими центрами в Україні та за її межами. Серед вітчизняних наукових інституцій, з якими працівники кафедри підтримують особливо тісні стосунки варто виокремити Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені академіка  І. Кураса  НАН України, Інститут держави і прави імені академіка В. Корецького НАН України, Національний Інститут стратегічних досліджень.     

За формальними ознаками пріоритетними науковими напрямками кафедри політології та державного управління є наступні:

23.00.01 – Теорія та історія політичної науки

23.00.02 – Політичні інститути та процеси.

Проте науковці кафедри приділяють належну увагу дослідженню проблемам міжнародних відносин. Це підтверджується тим зокрема, що саме за останньою науковою спеціальністю 23.00.04 - «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» захистили свої докторські дисертації проф. Юрійчук Є.П. та доц. Мельничук І.М., а кандидатську роботу – доц. Кандюк О.Б.

Провідні вчені кафедри політології та державного управління, разом із іншими кафедрами факультету, становлять організаційно-кадрову основу діяльності Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій з політології. Зокрема, проф. Круглашов А.М. з 2004 р. є заступником Голови цієї ради, а її членкинями – проф. Бурдяк В.І., Ротар Н.Ю., Юрійчук Є.П.   

Під науковим керівництвом професора Круглашова А.М. захищено 2 докторських та 18 кандидатських дисертацій. Під науковим керівництвом проф. Бурдяк В.І. - 1 докторську та 12 кандидатських робіт. Під науковим керівництвом проф. Ротар Н.Ю. - 6 кандидатських дисертацій. Під науковим керівництвом проф. Юрійчук Є.П. та доц. Стрельчук Н.В. – по 1 кандидатській дисертації. Кафедра виступає ініціатором та надає організаційне забезпечення для проведення низки міжнародних наукових конференцій, семінарів і симпозіумів на факультеті історії, політології, та міжнародних відносин, серед них і таких, які мають визначену періодичність.

Серед окремих монографічних досліджень заслуговує на відзначення дослідження проблем сучасної європейської політичної культури В. І. Бурдяк та Н. Ю. Ротар, які видали у 2004 р. на цю тему монографію «Політична культура країн Європи в контексті інтеграційних процесів». В.І.Бурдяк належать десятки праць, які стосуються теорії та практики демократичного транзиту. Вона здійснює також порівняльний аналіз внутрішньополітичних змін у сучасних Україні та Болгарії. Проблемою участі громадян України у сучасних політичних трансформаційних процесах займається Н.Ю. Ротар, яка видала в 2007 р. на цю тему монографію «Політична участь громадян України у системних трансформаціях перехідного періоду» і далі розвиває її в своїх наукових розвідках, в тому числі в тих, які виходять друком як колективні монографії. Останнім часом науковець стала активно досліджувати проблеми локальної, регіональної та інших форм ідентичності, і надалі розширює діапазон своїх наукових пошуків. Проблеми зовнішньої легітимності влади систематично досліджує проф. Юрійчук Є.П., яка зокрема у 2012 р. видала монографію «Електоральна та референдна легітимація влади на пострадянському просторі: зовнішньополітичні аспекти». Активно вивчав міжнародні відносини на пострадянському просторові доц. Мельничук І.М., який видав у 2014 р. монографію на тему: «Інтеграційні проекти Російської Федерації на пострадянському просторі». На жаль, у 2017 році Ігор Миколайович передчасно пішов із життя.

 За авторством А.М. Круглашова була надрукована низка політологічних студій, присвячених політичним ідеям Михайла Драгоманова. У 2000 р. вийшла його монографія «Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла Драгоманова». Чимало праць А.М. Круглашова стосуються проблем європейської інтеграції та участі в цих процесах України, історії та теорії політичної науки, політичної історії Східної Європи, етнополітології та політичної регіоналістики, які виходять друком як в Україні, так і в різних зарубіжних країнах. Також він активно досліджує питання регіонального управління та місцевого самоврядування. 

Досліджує сучасні процеси взаємодії України з НАТО доц. Н.В. Стрельчук, яка ініціювала відкриття в університеті Центру євроатлантичної інтеграції і безпеки. Етнополітичними процесами в країнах Центральної та Східної Європи та питаннями регіональної безпеки та співробітництва займались доц. Буркут І.Г., доц. Юрійчук Ю.А., ас. Лазар Н.В. Нині цю естафету підхопила та продуктивно розвиває доц. Нечаєва-Юрійчук Н.В. Відданим своїй темі дослідником політичних процесів у Білорусі є доц. І.С. Недокус, який приділяє особливу увагу еволюції політичного режиму у цій країні і нині посилено працює над своєю докторською дисертацією. Вивченням партійної системи Російської Федерації, її інституційних особливостей займається доц. Молочко П.О., який також приділяє увагу вивченню інших тем. Проблематику сучасних політичних процесів у Польщі, їх порівнянням з українськими реаліями, а також питання місцевого самоврядування та процесів децентралізації розробляє доц. Швидюк С.М. Теоретичними та концептуальними засадами геополітики, зовнішньою політикою США, питаннями безпеки в Центральній та Східній Європі займається доц. Кандюк О.Б. 

Окрім досліджень, присвячених політичній еволюції у різних країнах Центральної і Східної Європи, дослідники кафедри поглиблено вивчають політичні процеси та функціонування окремих політичних інститутів України. Так, доц. Гаврада І.О. досліджував політику органів державної влади щодо ЗМІ в Україні. Доц. Гуйтор М.М. – вивчає еволюцію виборчих технологій та перебіг виборів  в Україні. До цього ж ареалу досліджень належать пошукові зусилля кандидатів політичних наук доц. І.В. Цікул, яка також вивчає проблеми паритетної демократії, наукові зусилля асистентів О.В. Колесникова, У.Ю. Гев’юк, І.О. Равлик та інших.

    За часи свого існування, кафедра забезпечила видання понад 1000 наукових публікацій. Серед них  варто відзначити вихід друком 15 томів кафедральної Збірки наукових праць «Політологічні та соціологічні студії», всі, крім першого з яких є тематичними виданнями. Заслуговують на увагу чотири томи Збірника наукових статей «Україна-Румунія-Молдова: історичні, політичні та культурні аспекти взаємин у контексті сучасних європейських процесів», 5 випусків Збірки «Влада та управління», багатьох інших видань.

З початком розвитку спеціальності «Державна служба», а від 2016 року – «Публічне управління та адміністрування», практично всі викладачі та аспіранти кафедри (проф. Бурдяк В.І., Круглашов А.М., Ротар Н.Ю., доценти Шпачук В.В., Мельничук І.М., Недокус І.С., Гуйтор М.М., Швидюк С.М. та інші) значно активізували наукові дослідження в царині державного управління, місцевого самоврядування та вивчення особливостей функціонування інституту державної служби. Вони публікують свій аналітичний доробок у цій сфері у відповідних центральних вітчизняних виданнях, а також у «Буковинському віснику державної служби та місцевого самоврядування». З 2010 р. кафедра виступила співзасновником нового видання, разом із своїм багаторічним партнером  - Чернівецьким регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій – «Влада та управління». Також обидві інституції  також є співорганізатором Міжнародної наукової конференції «Муніципальні читання імені Антона Кохановського» (з 2014 року відбувається щорічно). 

При кафедрі діє докторантура та аспірантура, які успішно закінчили десятки науковців, що проводжують свій шлях в науці не лише на кафедрі та факультеті історії, політології та міжнародних відносин, але й в інших наукових, освітніх закладах та установах як України, так і закордоном. Міжнародна наукова співпраця кафедри суттєво зростає, зокрема з університетами Лодзя та Любліна в Польщі, Ораді та Сучави у Румунії, Гродно та Бреста в Білорусі, Пассау в ФРН тощо. На окрему увагу заслуговує успішне виконання науковцями кафедри міжнародних проектів, про що йдеться більш детально в окремих рубриках на нашому сайті.       

До науково-дослідницької роботи кафедри активно залучається не лише аспірантська, але й студентська молодь. Вона бере участь у проведенні науково-методичних семінарів кафедри, публікується у фахових виданнях, а від 2011 року працює у рамках Політологічного наукового товариства студентів та аспірантів «Аналітик», а також реалізує себе в заходах Євроклубу імені Жана Моне. Також наша молодь бере активну участь в інших наукових заходах, які відбуваються на факультеті історії політології та міжнародних відносин та в університеті в цілому. Ще одним свідченням наукового авторитету кафедри є також і те, що в останні роки саме їй було довірено виступати основним організатором Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політології (2008 – 2010 та 2018 – 2020 рр.).

За участю кафедрою, разом із НДІ європейської інтеграції та регіональних досліджень ЧНУ з березня 2011 р. було започатковано проведення Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів під назвою «Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи», яка проходила щороку. З 2016 року вона продовжує відбуватися у статусі Міжнародної наукової конференції з тією ж самою назвою. Приємно відзначити, що її співорганізаторами в останні роки стали перевірені часом міжнародні партнери кафедри - Гродненський університет імені Янки Купали (Білорусь), Люблинський університет імені Марії Склодовської-Кюрі (Польща) та Університет Ораді (Румунія).

Колектив кафедри продовжує нарощувати свій науковий потенціал та прагне втілювати його не лише в науково-теоретичній площині, але й в сфері практичної політики та управлінської діяльності через експертну та консультативну діяльність, а також інформаційні та комунікаційні заходи, які організовують та проводять науковці підрозділу.   

        

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЁАРo@о№В4chnu.edu.ua
© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.