Оновлено
2022-07-03
11:25

Історія кафедри

Кафедра політології та державного управління створена в липні 1998 р. у складі історичного факультету Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича (нині – факультет історії, політології та міжнародних відносин). Спершу вона діяла як кафедра політології та соціології, а пізніше (з 2003 р.) як кафедра політології. Із березня 2006 року по нині - як кафедра політології та державного управління. Першим її завідувачем став проф. С.С. Троян, а з жовтня 1999 р. кафедру очолює проф. Круглашов А.М.

Від часу заснування колективом кафедри проводиться значна навчальна та навчально-методична робота, яка забезпечує викладання теоретичних і прикладних курсів із загальної теорії політики, історії політичної думки, технології виборчого процесу, теоретичних та методологічних проблем політологічних досліджень, порівняльної політології та політичної соціології, політичної журналістики та низки інших дисциплін зі спеціальності «політологія».

Поруч із цим, вже від 2006 р., кафедра розпочала підготовку магістрів за спеціальністю «Державна служба» за напрямком «Державне управління». На цій основі з 2016 року кафедра перейшла до розвитку нової для України спеціальності «Публічне управління та адміністрування», водночас на бакалаврському та магістерському рівні підготовки, за спеціалізацією «Державна служба».

Викладачі кафедри надають важливого значення професійно-виховній роботі зі студентами, які навчаються за спеціальностями «Політологія» та «Публічне управління та адміністрування» («державна служба»). Окрім активної участі у різнопланових заходах факультетського та університетського рівнів, на кафедрі формуються і власні традиції проведення такої роботи. Так, традиційним щорічним кафедральним святом був «День політолога», який відзначався у листопаді, і набуває такого ж значення відзначення Дня державного службовця. Враховуючи наявність двох спеціальностей, колектив кафедри вирішив відзначити ці свята як «День кафедри». Студенти-політологи і фахівці, які оволодівають фахом  державного службовця, активно працюють у органах студентського  самоврядування,  беруть участь у суспільному житті факультету, університету, міста, області та України.  Вони проходять стажування у місцевих Радах, структурах виконавчої влади та у Верховній Раді України.

Щорічно частина студентів спеціальності «політологія» проходить практику в органах державної влади та управління (там же стажуються й магістранти, які оволодівають спеціальністю «державна служба»), у засобах масової інформації, політичних партіях і громадсько-політичних організаціях. Студенти гідно представляють кафедру, факультет і університет на всеукраїнських Олімпіадах і конкурсах наукових робіт. Так, студенти нашої кафедри, починаючи з 2001 року ставали переможцями Всеукраїнських Олімпіад зі спеціальності «політологія». Наприклад, Олексій Кандюк у 2001 р. отримав диплом ІІ ступеня переможця Всеукраїнської студентської олімпіади з спеціальності “політологія”, у 2007 р. цього ж успіху домігся Андрій Круглашов, а в 2008 р.  - Аліса Жуковська. Тоді ж група студентів-політологів посіла перше командне місце на Всеукраїнській олімпіаді з політології. У 2012 році студент-політолог Андрій Кучуран отримав перше місце на Всеукраїнській Олімпіаді з політології. 

Почесні перші місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт отримували Ірина Петрова (науковий керівник – Круглашов А.М., 2002 р)., Андрій Круглашов (науковий керівник – Ротар Н.Ю., 2009 р.), Герман Марин (науковий керівник – Бурдяк В.І., 2010 р.) та Ксенія Мілецька (науковий керівник – Круглашов А.М., 2011 р.). Ці добрі традиції буди продовжені в наступні роки завоюванням призових місць, зокрема такими студентами як Інна Новаковська (науковий керівник – Круглашов А.М.), Галина Кузуб (науковий керівник - Ротар Н.Ю.), Анастасія Репецька (науковий керівник – Бурдяк В.І.), Омелян Тарнавський (науковий керівник – Круглашов А.М.), Ганна Бурдяк (науковий керівник Круглашов А.М.), Олеся Мацьопа (науковий керівник – Бурдяк В.І.) та деякими іншими студентами. В останні роки кафедра забезпечує проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «політологія», де в 2018 р. стали переможцями студенти Катерина Карпо (науковий керівник - Ротар Н.Ю), Діана Царенко (науковий керівник  - Бурдяк  В.І.), Мазур В. (науковий керівник – Круглашов А.М.), а у 2019 р. – Любов Назарко (науковий керівник – Ротар Н.Ю.) та Юлія Кучер (науковий керівник – Молочко П.О.). 

Кафедра постійно працює над оновленням своїх навчальних планів і програми. Наприклад, було запроваджено такі нові курси як «Історія та теорія політичних партій», «Політичні режими», «Виборчі процеси в Україні», «Електронне врядування та послуги», «Інтеграційні процеси на пострадянському просторі», «Інституції та політичні процеси Європейського Союзу» «Менеджмент партійної діяльності», «Політичне моделювання», «Методологічні основи політичної науки», «Психологічні аспекти управлінської діяльності», «Політична комунікація»  та інші.  Викладачі кафедри наполегливо працюють над удосконаленням традиційних форм і методів навчання студентів, запроваджують в навчальний процес такі сучасні методи як ділові ігри, метод дискусії, аналіз конкретних ситуацій, мозкові атаки, метод випадків, проблемний метод, змішане навчання та ін. Значно посилюється місце семінарських і практичних занять, останні дедалі більше орієнтуються на потреби практичної політології, запити державного та публічного управління й адміністрування.

Колектив кафедри одним із перших в університеті розробив та запровадив у навчальний процес наскрізні практики з політології, які орієнтують студентів на активне засвоєння практичних навичок і вмінь, досягнення тих компетенцій, які потрібні в їх майбутній професійній діяльності. Подібний, перевірений часом підхід застосується також  і процесі розвитку спеціальності «публічне управління та адміністрування». Кафедра практикує залучення до викладання окремих курсів та дисциплін відомих українських учених, які працювали раніше або продовжують працювати як сумісники на кафедрі. Заслуговує на вдячну згадку внесок у розвиток кафедри таких відомих політологів як професорів Варзаря І.М. (Київ), Примуша М.В. (Донецьк), а також, на жаль, вже відсутніх серед нас проф. Рябова С.Г. (Київ), Яроша Б.О. (Луцьк), Василенко С.Д. (Одеса) та Картунова О.В. (Київ). Важливий внесок у розвиток спеціальності «Державна служба» зробили такі професори як Гонюкова Л.В., Войтович Р.В.,  Іваницька О.М. (всі з Києва) та інші доктори та кандидати з державного управління.    

З 2010 року кафедра створила та розвивала дві спеціалізації для студентів-політологів: Політичні процеси та менеджмент; Європейська та регіональна інтеграція. Ці спеціалізації були спершу успішно апробовані на бакалаврському рівні підготовки, а також продовжені в магістратурі з політології, що дозволяє нашим студентам не лише поглиблювати свої знання за відповідним профілем фахової підготовки, але й мати додаткові можливості для подальшого професійного розвитку та працевлаштування. Зараз колектив кафедри працює над розробкою нових освітніх  програм, які незабаром будуть запропоновані нашим абітурієнтам. 

Не менше вагоме, ніж навчальна робота, значення має науково-дослідницька діяльність колективу. Кафедра розробляла комплексну тему «Соціально-політичні й духовні проблеми суспільного розвитку: історія, теорія, інституції», а з 2004 року – працювала над виконанням теми «Політичний розвиток: проблеми теорії і практики». З 2009 по 2014 р. науковці розробляли комплексну тему «Теорія і практика політичного розвитку та державного управління». З 2014 року науковці підрозділу працювали над виконанням нової теми «Держава і суспільство: напрямки та політичні механізми взаємодії». З 2019 року колектив почав розробляти тему «Політичні процеси та публічне управління в умовах сучасних викликів і загроз». 

На кафедрі політології та державного управління успішно формується чернівецька політологічна школа. Її започатковують зусилля проф. Круглашова А.М. разом із проф. Бурдяк В.І., Ротар Н. Ю. та Юрійчук Є.П. Представники цієї школи вивчають процеси політичних трансформацій в Україні та державах Центральної та Східної Європи, аналізують вплив на них європейської та регіональної інтеграції, досліджують політичний розвиток окремих регіонів, у тому числі в контексті національної та зарубіжної етнополітики, розробляють важливі проблеми державного управління та місцевого самоврядування. Співробітниками кафедри підготовлено понад 30 монографій, кілька десятків навчальних посібників та інших навчально-методичних видань, вийшло друком понад 1000 наукових праць.

Викладачі кафедри публікують результати своїх індивідуальних і колективних наукових досліджень, перш за все, у наукових виданнях України. Але вони не обмежуються вітчизняними науковими виданнями, а активно друкують свої праці в Австрії, Росії, Польщі, Словаччині, Молдові, Канаді, Румунії, Литві, Білорусі та в інших країнах. Окремі з них проходили стажування у зарубіжних наукових та освітніх центрах (зокрема, професори Круглашов А.М. та Федуняк С.Г., доценти Юрійчук Ю.А., Молочко П.О., Нечаєва-Юрійчук Н.В., Кандюк О.Б., Швидюк С.М., Цікул І.В.), асистенти Гев’юк У.Ю., Лазар Н.В., Колесников О.В.). Окремі викладачі кафедри проходили стажування у провідних наукових центрах закордоном. Вони стажувались у США, Канаді, ФРН, Австрії, Польщі. Так, проф. Круглашов А. М. двічі запрошувався на посаду професора-гостя Університету Альберти в Канаду, був професором Ягеллонського університету в Польщі, Європейського гуманітарного університету у Білорусі та Литві. Доц. Стрельчук Н.В. виконувала дослідження на гранти, отримані від НАТО та країн Вишеграду. Доцент Швидюк С.М. викладав в Університеті Лодзя (Польща) а доц. Нечаєва-Юрійчук Н.В. в Університеті Пассау (ФРН).

Колектив кафедри працює над дослідженням зовнішньополітичних, соціально-політичних, управлінських та інших актуальних проблем суспільного розвитку. Від 2001 р. кафедра здійснює видання збірки наукових праць “Політологічні та соціологічні студії”. З другого тому й донині вона виходить як тематична збірка наукових праць. Також кафедрою, разом із Чернівецьким регіональним центром підвищення кваліфікації та перепідготовки державних службовців, видається Збірка наукових праць «Влада та управління», в якій друкуються наукові розвідки з проблем державного управління та місцевого самоврядування. Виходять друком й інші видання, в яких, як правило, підбиваються підсумки міжнародних наукових і науково-практичних конференцій, семінарів та симпозіумів.

Серед проведених у ЧНУ, завдяки ініціативі та зусиллям колективу кафедри, заслуговують на окрему згадку, перш за все, міжнародна наукова конференція «Україна-Румунія-Молдова: історичні, політичні та культурні аспекти взаємин в контексті сучасних європейських   процесів» (2001, 2003, 2007 та 2010 рр.), а також, наприклад, Міжнародна наукова конференція «Регіони Східної Європи: інтеграційні очікування та конфронтаційні небезпеки» (2000 р.), науково-практичний семінар «Проблеми прикордонних регіонів у контексті розширення НАТО» (2000 р.); Міжнародна наукова конференція «Етнічні взаємини на території єврорегіону „Верхній Прут» (червень 2001 року). Помітними явищами у науковому житті стали Міжнародні наукові конференції: «Єврорегіони України як новий засіб формування демократичного поліетнічного середовища» (2003 р.); «Україна-Білорусь: політичні, економічні та культурні аспекти взаємин» (2005 р.); Міжнародний науково-практичний семінар: «Перспективи розвитку місцевого самоврядування в контексті політичної реформи в Україні та транскордонного співробітництва»  (2006 р.); Міжнародна експертна конференція «Регіональний вимір зовнішньої політики України: Україна на шляху до об’єднаної Європи» (2007 р.). Варто згадати про міжнародну наукову конференцію «Україна-Білорусь-Польща та Литва: від колізій минулого до спільних європейських цінностей та перспективи співпраці» (2008 р.) та Міжнародний науковий колоквіум «Україна - ЄС: між сусідством та інтеграцією» (2008 р.).

З 2011 року кафедра щорічно проводить Міжнародну наукову конференцію «Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи». А з 2014 року вона стала співорганізатором Міжнародної наукової конференції «Муніципальні читання імені Антона Кохановського», який проводить разом із Чернівецьким регіональним Центром підвищення кваліфікації державних службовців та Чернівецькою міською Радою.  

Кафедра створила Центр європейських студій (2001 р.), який, у процесі своєї трансформації, перетворено на загально-університетській Науково-дослідний інститут європейської інтеграції та регіональних досліджень (з 2011 р). Процеси європейської та євроатлантичної інтеграції, посткомуністичні трансформації у країнах Центральної та Східної Європи - серед пріоритетних напрямів наукових досліджень викладачів кафедри (проф. Бурдяк В.І. Ротар Н.Ю., Юрійчук Є.П., доц. Мельничук І.М, Молочко П.О., Кандюк О.Б., Стрельчук Н.В., Швидюк С.М. та інші). В рамках роботи інституту - дослідження різних аспектів регіонального розвитку та етнополітики, державного управління та місцевого самоврядування.

Викладачі беруть активну участь у діяльності Буковинського політологічного центру  (створений 1997 р.), співпрацювали із Фондом Ф. Еберта в Україні, а також в окремих проектах Буковинської партнерської агенції, Регіонального Центру підвищення кваліфікації державних службовців тощо. Науковцями кафедри виконано низку бюджетних та госпдоговірних тем. Цими темами керували, відповідно, проф. Троян С.С., Круглашов А.М., а також доц. Стрельчук Н.В.

Все більш помітною стає міжнародна співпраця колективу кафедри. У 2011 – 2014 році колектив підрозділу успішно виконав проект створення кафедри імені Жана Моне за темою «Наближаючись до всеохоплюючих знань про європейську інтеграцію». З 2014 по 2017 рр. викладачі кафедри сумлінно виконали проект «Інновації у вивченні та викладанні Європейських студій», за програмою «ТЕМПУС». Викладачі та студенти кафедри активно використовують можливості міжнародних обмінів, у тому числі за програмами ЕРАЗМУС-Янус, Еразмус+ та іншими. В цьому відношенні найбільш  плідна співпраця у кафедри встановилася з Університетом Орадя (Румунія) та Університетом соціально-політичних наук Пантеіон (Афіни, Греція).       

Також співробітники кафедри активно працюють у рамках проектів Науково-дослідного інституту європейської інтеграції та регіональних досліджень, Центру євроатлантичної інтеграції та безпеки. Багато років тісно й активно розвивається співпраця з Чернівецьким регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних установ підприємств та організацій. Останніми роками активізувалася взаємодія кафедри з освітніми установами області, зокрема з Чернівецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. За його участю кафедрою було створено Експериментальний майданчик «Формування ключових компетентностей учнів ліцею через систему європейських цінностей», який успішно діяв з 2013 по 2017 рр. у Чернівецькому міському ліцеї №2. На його базі викладачі кафедри проф. Круглашов А.М., доц. Недокус І.С., ас. Гев’юк У.Ю. розробили та викладали факультативні курси з питань європейської інтеграції. З 2013 року на базі цього ж ліцею за ініціативою проф. Круглашова А.М. проводяться обласні конкурси учнівських наукових робіт «Український вимір процесів європейської інтеграції». Більшість членів Журі конкурсу становлять викладачі кафедри.

 

З 2019 р. кафедра за ініціативи завідувача бере участь у новій формі нової форми співпраці із ЗОШ області  - проведенні дослідно-експериментальної роботи з проблеми «Розвиток громадянської освіти старшокласників  в умовах формування полікультурного українського суспільства». Науковим керівником проекту є проф. Круглашов А.М., а науковими консультантами – проф. Ротар Н.Ю. та доц. Недокус І.С. Ця робота розрахована на період до 2023 р.           

За роки діяльності на кафедрі підготовлено шість докторів політичних наук, які працювали або працюють на кафедрі чи факультеті (Круглашов А.М., Бурдяк В.І., Федуняк С.Г., Ротар Н.Ю., Юрійчук Є.П., Мельничук І.М.) та понад тридцять кандидатів політичних наук. Також на кафедрі підготував успішно захищену докторську дисертацію А.І. Лисюк (Білорусь), науковим консультантом якого був Круглашов А.М. Успішно здійснюють наукове керівництво аспірантами та докторантами проф. Бурдяк В.І., аспірантами  - проф. Ротар Н.Ю. та Юрійчук Є.П.

Викладачі кафедри активно здійснюють науково-просвітницьку та інформаційно-аналітичну роботу, виступаючи в регіональних та національних ЗМІ та перед різними аудиторіями. Окремі з них залучаються до експертної та консультаційної діяльності в громадських та громадсько-політичних організаціях, політичних партіях, органах місцевого самоврядування та виконавчої влади.     

За результатами своєї праці низка викладачів кафедри неодноразово відзначалися ректоратом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Чернівецькою міською Радою, Чернівецькою обласною Радою та Чернівецькою обласною адміністрацією, Міністерством освіти та науки України, іншими органами влади Почесними грамотами, Подяками, іншими відзнаками за високі показники у роботі та особистий внесок у розвиток політичної та управлінської науки. Зокрема доробок працівників кафедри був публічно поцінований під час урочистого відзначення річниць утворення Буковинського політологічного центру (2007 р. та 2012 рр.), святкування річниць заснування кафедри політології та державного управління (2008, 2013, 2018 рр.) та із інших нагод.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterрTеuzc@Т.лdchnu.edu.ua
© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.